TERVEYSTIETO
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Terveyden perusteet (TE1)

Työ ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavat tekijät: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys. Seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö. Kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä niihin vaikuttaminen. Sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen. Terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen. Terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin kriittinen tulkinta. Terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 2. Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2)

Itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä. Vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen. Elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen. Ruuan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, terveysliikunta, syömishäiriöt. Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä. Seksuaaliterveys. Terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin tutustuminen. Tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalisesta näkökulmasta.

Kurssi 3. Terveys ja tutkimus (TE3)

Terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä. Terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät. Terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet. Tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaatio. Terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 4. Ensiapukurssi (TE4)

Yhteistyössä SPR:n kanssa. Ensiapu 1 ja 2.

KURSSIEN ARVIOINTI

Pakollinen kurssi ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla, soveltava kurssi suoritusmerkinnällä.