TOINEN KOTIMAINEN KIELI - RUOTSI
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1)

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.

Kurssi 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2)

Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Aihekokonaisuudet "hyvinvointi ja turvallisuus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

Kurssi 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3)

Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.

Kurssi 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4)

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu "hyvinvointi ja turvallisuus".

Kurssi 5. Elinympäristömme (RUB5)

Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet "kestävä kehitys", "teknologia ja yhteiskunta" sekä "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 6. Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (RUB6)

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

Kurssi 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)

Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla.

Kurssi 8. Kielioppikurssi (RUB8)

Kurssilla kerrataan, opetellaan ja harjoitellaan lukion ruotsin oppimäärän rakenteita. Laaditaan viestejä ja kirjoitelmia sekä harjoitellaan tiivistelmän tekoa. Hyväksytty kurssi arvioidaan numeroin asteikolla 5-10, hylätty kurssi arvioidaan H-merkinnällä.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 9. Johdantokurssi (RUB9)

Tarjotaan lukio-opintojen alussa ennen pakollisia kursseja. Kurssi voidaan toteuttaa 0,5 kurssin tai kokonaisen kurssin mittaisena. Kerrataan ja aktivoidaan peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita. Pyritään luomaan hyvät valmiudet suoriutumiselle pakollisilla kursseilla. Arviointi suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Kurssi 10. Puheviestinnän kurssi (RUB10)

Puhetaidon harjoittelemista erilaisissa tilanteissa kuten esim. matkailu ja julkiset palvelut. Sanaston kartuttamista, väittelyä, oman mielipiteen puolustamista, sketsien laatimista ja esittämistä. Arviointi suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

Kurssi 11. Joustoviikon ruotsin kielen intensiivikurssi (RUB11)

Kurssilla tarjotaan haasteellista kieliopin ja sanaston harjoitusmateriaalia, jota opiskelija työstää itsenäisesti edeten. Kurssi sisältää myös yo-kuunteluita, yo-tekstivihkoja, videofilmejä sekä mahdollisuuksien mukaan keskusteluharjoituksia. Arviointi suoritusmerkinnällä (hyväksytty/hylätty).

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Pakolliset kurssit pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, koska kielen rakenteet etenevät systemaattisesti kursseittain. Kielioppikurssin (RUB8) voi valita myös heti viimeisen pakollisen kurssin (RUB5) jälkeen. Puheviestinnän kurssi (RUB10) suositellaan valittavaksi toisena opintovuonna. Joustoviikon kurssi (RUB11) ei sovellu ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä.