MUSIIKKI

Musiikkia on valittava lukioaikana vähintään yksi kurssi. Jos valitaan vain yksi kurssi, on valittava vähintään kaksi kuvaamataidon kurssia.

PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Musiikki ja minä (MU1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella.
Hän tutkii mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä.
Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta kuuntelun ja käytännön musisoinnin avulla sekä tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.
Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Tämä kurssi on pohjana kaikille muille lukion musiikkikursseille ja suoritettava ensimmäisenä.

Kurssi 2. Moniääninen Suomi (MU2)

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Hän tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä.
Kurssilla käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti kuuntelua ja musisointia.
Sisällöt edustavat eri musiikinlajeja: perinne-, taide- ja populaarimusiikkia.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 3. Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssilla opiskelija tutkii itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja, niiden käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta. Hän oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista.
Opiskelija kehittää musisointi-, kuuntelu- ja tiedonhankintataitojaan.

Kurssi 4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Kurssilla opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Hän perehtyy musiikin osuuteen elokuvassa, teatterissa ja sähköisessä mediassa oppien analysoimaan musiikin yhteyttä kuvaan, ääneen ja liikkeeseen.

Kurssi 5. Musiikkiprojekti (MU5)

Kurssilla opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin tai taiteidenvälinen projekti.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 6. Musisointikurssi (MU6)

Kurssilla syvennetään ja laajennetaan keskikoulussa opittuja soitto- ja laulutaitoja. Musisoidaan tuttujen laulujen parissa sekä harjoitellaan pitkäjänteisesti uutta, monipuolista ohjelmistoa ryhmäläisten valmiudet huomioon ottaen.

Kurssi voidaan hyväksilukea, mikäli opiskelija on suorittanut musiikkioppilaitoksessa instrumenttiopinnoissa 3/3-kurssitutkinnon tai laulussa 2/2-kurssitutkinnon.

Kurssi 7. Tanssimusiikkikurssi (MU7)

Kurssilla valmistetaan monipuolinen tanssimusiikkikokonaisuus lukion vanhojen päivän iltatilaisuuteen. Harjoitellaan esityskuntoon esimerkiksi valsseja, jenkkoja,tangoja ja foxeja.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanalla.
Mikäli kuitenkin suorittaa vain ensimmäisen pakollisen kurssin, voi siitä halutessa ottaa päättötodistukseen suoritusmerkinnän.
Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä