MAANTIEDE
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Sininen planeetta (GE1)

Maantieteellinen ajattelu. Maan planetaarinen luonne. Ilma- ja vesikehä. Sää ja ilmasto. Maapallon muuttuvat pinnanmuodot. Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet. Kurssi on sisällöltään varsin vaativa, joten joissain tapauksissa kurssin jättäminen toiseen lukiovuoteen voi olla perusteltua.

Kurssi 2. Yhteinen maailma (GE2)

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät. Väestö ja asutus. Luonnonvarat. Alkutuotanto ja ympäristö. Teollisuus ja energia. Liikenne ja alueiden vuorovaikutus. Ihmistoiminnan alueellinen rakenne. Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys. Kurssin voi tarvittaessa suorittaa myös tenttimällä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 3. Riskien maailma (GE3)

Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys. Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet. Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet.

Kurssi 4. Aluetutkimus (GE4)

Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot. Paikkatietojärjestelmät. Oma aluetutkimus.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 5. Kartta- ja kertauskurssi (GE5), laajuus puoli kurssia

Ainereaalin suorittamiseen valmentava kurssi, jolla kerrataan ja syvennetään pakollisilla ja syventävillä kursseilla opiskeltuja asioita.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Pakolliset kurssit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Syventävät kurssit pakollisten kurssien jälkeen.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Soveltava kurssi arvioidaan hyväksyttynä S-kirjaimella ja hylättynä H-kirjaimella.