LYHYT MATEMATIIKKA
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)

Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen, ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen, toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen.

Kurssi 2. Geometria (MAB2)

Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen, geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.

Kurssi 3. Matemaattisia malleja I (MAB3)

Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen, eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla.

Kurssi 4. Matemaattinen analyysi (MAB4)

Polynomifunktion derivaatta, polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen, polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen, graafisia ja numeerisia menetelmiä.

Kurssi 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite, todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä.

Kurssi 6. Matemaattisia malleja II (MAB6)

Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 7. Talousmatematiikka (MAB7 = MAA14)

Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

Kurssi 8. Matemaattisia malleja III (MAB8)

Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo, kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 9. Lyhyen matematiikan tukikurssi (MAB9)

Kurssin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden taitoja lukion matematiikan jatko-opiskelua varten. Keskeisiä aihealueita ovat murtolausekkeilla laskeminen, lausekkeen muoto, yhtälön ratkaiseminen ja ongelmien muotoileminen yhtälöiksi.

Kurssi 10. Kertauskurssi (MAB10)

Kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan keskeiset sisällöt ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin edellisten vuosien yo-tehtävien avulla.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Kurssi 9 opiskellaan ensimmäisenä

Kurssin nimi Pohjatietona olevat kurssit
Kurssi 1  
Kurssi 2  
Kurssi 3 Kurssi 1
Kurssi 4 Kurssit 1, 2, 3
Kurssi 5 Kurssi 1
Kurssi 6 Kursst 1 ja 3
Kurssi 7 Kurssit 1 ja 6
Kurssi 8 Kurssi 2
Kurssi 10 Kurssi 1 - 6
KURSSIEN ARVIOINTI

Kurssit 1 - 8 ja 10 arvioidaan numeroarvosanoilla, kurssi 9 suoritusmerkinnällä.