KEMIA
OPETUSJÄRJESTELYT

Kemian opiskelu lukiossamme tapahtuu kahdella tasolla:

Opiskelu tapahtuu integroidusti siten, että opiskelija valitsee, kumman tason mukaisesti hän aikoo opintonsa suorittaa. Lukion tavoitteiden mukainen opiskelu tapahtuu samanaikaisesti approbatur-opiskelun kanssa samoissa ryhmissä ja saman ohjelman mukaisesti, mutta lukion arviointikriteerien mukaisesti. Approbaturopiskelu tapahtuu yliopistotavoitteiden ja ohjelman mukaisesti. Lukion oppimäärää tekevät opiskelijat voivat lukea approbaturkurssit hyväkseen syventävinä kursseina. Arvosanaopiskelijat voivat lukea approbaturkurssit hyväkseen lukion oppimääräänsä syventävinä kursseina lukion kriteerien mukaisesti. Sen lisäksi he saavat erikseen merkinnän suoritetuista approbaturopinnoista sen mukaan kuin ovat niitä suorittaneet. Tämä arvio annetaan yliopiston arviointikriteerien mukaisesti. Suoritetut approbaturopinnot hyväksytään jatkossa sellaisenaan suorituksiksi Tampereen teknillisessä yliopistossa ja valmis approbaturarvosana myös muissa yliopistoissa.

PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)

Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden hallintaa. Kehitetään kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja. Tutustutaan käytännön elämän kannalta tärkeisiin kemiallisiin ilmiöihin ja kemian sovellutuksiin. Kurssi antaa tarvittavat perusvalmiudet syventävien kurssien opiskelulle sekä tietoa nykyaikaisen kemian teknologian merkityksestä ihmiselle ja ympäristölle.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 2. Kemian mikromaailma (KE2)

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:

Kurssi 3. Reaktiot ja energia (KE3)

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:

Kurssi 4. Metallit ja materiaalit (KE4)

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:

Kurssi 5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:

Kurssi 6. Kemian Perustyökalut (KE6)

Kurssin sisältö:

 1. Eräitä peruslähtökohtia
 2. Kemian kieli
 3. Stoikiometria
 4. Lämpökemia
 5. Atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä
 6. Kemialliset sidokset

Kurssi sisältää myös laskuharjoituksia.

Kurssi 7. Molekyylien rakenne ja niiden väliset voimat (KE7)

Kurssin sisältö:

 1. Kovalenttisten molekyylien rakenne ja mallit
 2. Kemialliset reaktiot / jaksollinen järjestelmä
 3. Hiilen sidokset ja niiden rakenne
 4. Kaasujen kemia
 5. Molekyylien väliset voimat
 6. Liuoskemia

Kurssi sisältää myös laskuharjoituksia.

Kurssi 8. Kemiallinen kinetiikka, hapot ja emäkset (KE8)

Kurssin sisältö:

 1. Kemiallinen kinematiikka
 2. Kemiallinen tasapaino
 3. Hapot ja emäkset
 4. Heikkojen elektrolyyttien kemia

Kurssi sisältää myös laskuharjoituksia.

Kurssi 9. Termodynamiikka ja sähkökemia (KE9)

Kurssin sisältö:

 1. Liukoisuustulo/liukeneminen ja saostuminen
 2. Kemiallinen termodynamiikka
 3. Sähkökemiaa / hapettuminen ja pelkistyminen
 4. Alkuaineiden kemiaa

Kurssiin sisältyy laskuharjoituksia ja töitä joko demonstraatioina tai opiskelijoiden tekemänä.

Kurssit 6-9 sisältävät kemian approbaturarvosanan epäorgaanisen kemian teoriaosan. Kurssit voi suorittaa myös lukion syventävinä kursseina.
Kurssi10. Orgaanisen kemian peruskurssi 1 (KE10)

Kurssin sisältö:

 1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteesta ja sidoksista
 2. Orgaanisista yhdisteistä ja niiden luonteesta
 3. Alkaanit ja niiden tyypilliset reaktiot
 4. Alkeenit ja niiden tyypilliset reaktiot
 5. Alkyynit ja niiden tyypilliset reaktiot
 6. Bentseeni ja aromaattiset yhdisteet
 7. Stereokemiaa
 8. Alkyylihalidit ja niiden reaktiot

Kurssi sisältää harjoitustehtäviä ja töitä joko demonstroiden tai opiskelijoiden tekemänä.

Kurssi11. Orgaanisen kemian peruskurssi 2 (KE11)

Kurssin sisältö:

 1. Alkoholit, eetterit ja fenolit
 2. Aldehydit ja ketonit
 3. Karboksyylihapot ja niiden johdannaiset
 4. Amiinit
 5. Orgaanisten yhdisteiden rakenteen tutkiminen
 6. Hiilihydraatit
 7. Aminohapot

Kurssi sisältää harjoitustehtäviä ja töitä joko demonstroiden tai opiskelijoiden tekemänä.

Kurssit 10 ja 11 muodostavat approbatur-arvosanan orgaanisen kemian osuuden. Kurssit voi suorittaa myös lukion syventävinä kursseina.
SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi12. Kemian työtapakurssi (KE12)

Kurssin sisältö:

 1. Turvallisuusmääräykset ja ohjeet
 2. Kemian työvälineet
 3. Tutkimusmenetelmät ja työtavat

Kurssiin kuuluu sekä teoriaa, että käytännön harjoittelua. Harjoitustyöt tehdään laboratoriossa työpareittain. Kurssin voi suorittaa joko lukiokurssina tai approbaturarvosanan osana.

Kurssi13. Fysikaalisen kemian ryhmätyöt (KE13)

Kurssi toteutetaan viikon mittaisena intensiivikurssina joustoviikolla vuoro vuosittain kurssin 14 kanssa. Laboratoriotyöt tehdään yliopistokurssien ohjelman ja vaatimusten mukaisesti ja se on osa approbaturarvosanaan kuuluvista pakollisista kursseista.

Kurssin voi suorittaa myös lukion soveltavana kurssina, kunhan omaa riittävän teoriapohjan.

Kurssi14. Orgaanisen kemian ryhmätyöt (KE14)

Kurssin toteutus kuten edellä. Kurssin voi suorittaa myös lukion soveltavana kurssina kuten edellä.

Kurssit 15 ja 16. Kemian analyysit (KE15) ja (KE16)

Kurssien sisältönä on kemian approbaturtöiden kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin osuus.

Työt koostuvat itsenäisesti tehtävistä kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista analyyseistä. Opiskelijoille varataan työjärjestykseen laboratoriotyöskentelyyn soveltuvat riittävän pitkät työjaksot. Työt suoritetaan itsenäisesti yliopiston työohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Nämäkin kurssit voi suorittaa lukion soveltavina kursseina, kunhan omaa riittävän teoriapohjan.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Kurssit toteutetaan siten, että joka vuosi opetetaan kaikille pakollinen kurssi 1.

Syventävistä kursseista opetetaan joka toinen vuosi kurssit 6, 7, 8 ja 9 ja joka toinen vuosi kurssit 10 ja 11. Tarvittaessa kurssien 10 ja 11 tueksi järjestetään orgaanisen kemian perustietoja kertaavaa opetusta. Soveltavat kurssit toteutetaan vuoro vuosittain kurssit 13 ja 14, muut kurssit joka vuosi tarpeen mukaan. Kurssien 2-5 oppiaines sisältyy kursseihin 6-11, mutta käydään näissä lävitse perusteellisemmin. Approbaturarvosanan voi suorittaa periaatteessa kahdessa vuodessa, mutta voisi olla viisasta jättää osa kemian töistä ylioppilaskirjoitusten jälkeen tehtäväksi.

KURSSIEN ARVIOINTI
1. Lukion perustavoitteiden mukainen opiskelu

Arviointi tapahtuu lukion arviointikriteereiden mukaisesti. Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin ja soveltavat kurssit suoritusmerkinnällä.

Arvioinnin perustana on kurssin aikana sekä kurssikokeessa annettu näyttö, että opiskelun aikana annettu jatkuva näyttö, sekä harrastuneisuus.

2. Kemian approbaturarvosanaan tähtäävä opiskelu

Arviointi perustuu Tampereen teknillisen yliopiston noudattamaan arviointijärjestelmään ja noudattaa asteikkoa 1 - 5.