FYSIIKKA
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu maailmankaikkeuden peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla sekä ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Hän osaa tulkita ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti sekä osaa liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafisen esityksen.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 2. Lämpö (FY2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee ilmiöt, jotka liittyvät lämpöön, kaasujen tilanmuutoksiin, paineeseen ja olomuodon muutoksiin. Lisäksi opiskellaan mekaaninen ja lämpöenergia, työ, teho ja hyötysuhde.

Kurssi 3. Aallot (FY3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. Tämä tarkoittaa aaltoliikkeen syntyä ja ominaisuuksia, interferenssiä, diffraktiota, polarisaatiota sekä valon kulkua.

Kurssi 4. Liikkeen lait (FY4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja, ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa sekä osaa käsitellä etä- ja kosketusvoimia, erityisesti liikettä vastustavia voimia ja nostetta

Kurssi 5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa: pyörimisliike, ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio, heittoliike ja satelliittien liike.

Kurssi 6. Sähkö (FY6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan. Kurssin pääaiheita ovat sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, virtapiirit, kondensaattorit ja sähkökenttä.

Kurssi 7. Sähkömagnetismi (FY7)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. Kurssin pääaiheita ovat magneettikenttä ja aine magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, energian siirto sähkövirran avulla, vaihtovirta ja sähköturvallisuus.

Kurssi 8. Aine ja säteily (FY8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina. Kurssin pääaiheita ovat sähkömagneettinen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli, spektrit, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi sekä ydinreaktiot ja ydinenergia.

Kurssi 9. Fysiikan kokonaiskuva (FY9)

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys fysiikan rakenteista. Kurssilla painotetaan erityisesti säilymislakien merkitystä luonnon toiminnassa. Samalla kurssi toimii kertauksena viiden ensimmäisen fysiikan kurssin aihepiireistä.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 10. Fysiikan työkurssi (FY10)

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita suorittamaan itsenäisesti fysiikan havaintoja ja mittauksia sekä tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan. Kurssilla tullaan painottamaan tietokoneen merkitystä mittaus- ja analysointilaitteena. Osaan töistä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet, osassa työmenetelmä on suunniteltava pääosin omatoimisesti. Töitä ei ole sidottu tiettyyn vuosiluokkaan ja ne voivat olla koulukurssin ulkopuoleltakin.

Kurssi 11. Pienimmästä suurimpaan (FY11)

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita nykykäsitykseen aineen rakenteesta ja rakennemallin kehittymiseen sekä menetelmiin, joiden avulla aineen perusrakennetta voidaan tutkia. Lisäksi tutustutaan alkuräjähdysteoriaan ja avaruuden sekä aurinkokunnan rakenteeseen.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Fysiikka muodostaa etenevän kokonaisuuden, joten on suositeltavaa suorittaa kurssit pääosin numerojärjestyksessä.

Täsmennyksiä:
Kurssi 1 on suoritettava ensimmäisenä
Kurssi 4 on suoritettava ennen kurssia 5
Kurssin 9 kannattaa suorittaa samana lukuvuonna kuin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin
Kurssin 10 voi suorittaa, kun kolme muuta fysiikan kurssia on suoritettu
Kurssin 11 suoritusta ei ole liitetty muiden kurssien suorittamiseen

Niiden, jotka tarvitsevat fysiikkaa jatko-opiskelussaan on syytä suorittaa ainakin kurssit 2 - 8. Kurssi 9 on tiivistelmä aikaisemmista kursseista ja se kannattaa valita viimeisenä kouluvuotena.

Kurssit 10 ja 11 ovat fysiikan harrastajille tarkoitettuja soveltavia kursseja, joita ei ole sidottu tiettyyn kouluvuoteen.

KURSSIEN ARVIOINTI

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset fysiikan kurssit 1 - 8 arvioidaan numeroarvosanalla. Koulukohtaiset kurssit 9 - 11 arvioidaan numeroarvosanalla 5 - 10, jos kurssi on suoritettu hyväksytysti. Hylätty kurssisuoritus merkitään H-kirjaimella. Oppimäärän arvosana muodostuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kurssien 1 - 8 arvosanoista. Kurssit 9 - 11 voivat vaikuttaa arvosanaa korottavasti, mutta keskiarvoa laskettaessa näiden kurssien painoarvo on puolet muiden kurssien painoarvosta.