ENGLANNIN KIELI
PAKOLLISET KURSSIT
Kurssi 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1)

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja perehdyttää lukion työtapoihin. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja puheviestinnän strategioita.

Kurssi 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2)

Puheviestinnän harjoittelua ja rakenteiden hallinnan vahvistamista. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Kurssi 3. Opiskelu ja työ (ENA3)

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja niille tyypilliseen kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.

Kurssi 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)

Harjoitellaan vaativahkojen tekstien ymmärtämistä ja harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit.

Kurssi 5. Kulttuuri (ENA5)

Kurssi käsittelee kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemistaan aiheista laajahkoja kirjallisia tuotoksia.

Kurssi 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6)

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.

SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kurssi 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7)

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

Kurssi 8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA8)

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.

Kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kertauskurssi (ENA9)

Kurssilla käsitellään aiheiltaan monipuolisia tekstejä ja kerrataan aineen kirjoittamisessa hyödyllisiä asioita. Opiskelijat harjoittelevat myös vaativia kielioppirakenteita ja pitkän englannin ylioppilaskuunteluja.

SOVELTAVAT KURSSIT
Kurssi 10. Nollakurssi (ENA10)

Kerrataan perusopetuksen englannin rakenneasioita.

Kurssi 11. Englannin kieliopin kertauskurssi (ENA11)

Kurssilla harjoitellaan pakollisten kurssien kielioppirakenteita. Kurssi on työkurssi, joka edellyttää aktiivista osallistumista itsenäiseen ja parityöskentelyyn.

Kurssi 12. Englannin puhekurssi (ENA12)

Kurssi keskittyy suullisen kielitaidon kehittämiseen ja vahvistamiseen. Opiskelijat suorittavat erilaisia suullisia rooli- ja tilanneharjoituksia, harjoittelevat mielipiteensä ilmaisemista ja väittelyä pääasiassa pareittain ja pienryhmissä.

KURSSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS

Syventävät kurssit mielellään viimeisenä opiskeluvuotena. Pakollisten kurssien suoritusjärjestys voi olla muu kuin yllä esitetty. Nollakurssi (ENA10) suoritetaan lukio-opiskelun alussa. Englannin kieliopin kertauskurssi (ENA11) on ollut tarjolla joustoviikon kurssina. Puhekurssin (ENA12) suoritusajan voi valita vapaasti.

KURSSIEN ARVIOINTI

Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoilla. Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä. Päättöarvosanan pohjana ovat kaikki opiskellut kurssit.