MITEN KOULU TOIMII

[OPETUSSUUNNITELMA]
[KURSSIMUOTOINEN YLÄASTE]
[TUNTIJAKO]
[ARVIOINTI]
[KURSSIUUSINTA]
[TUKIOPETUS]
[OPINTO-OHJAUS]
[AMMATINVALINNANOHJAUS]
[OPPILAIDEN TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN]


OPETUSSUUNNITELMA

Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteet, joilla luodaan valtakunnallinen raami koulun kasvatus- ja opetustyölle. Koulu tekee näiden perusteiden pohjalta koulun opetussuunnitelman, joka ohjaa koulun työtä ja on opettajan suunnittelutyön pohja.

[Sivun alkuun]

KURSSIMUOTOINEN YLÄASTE

Oppiaineiden sisällöt on jaettu kursseiksi, jotka muodostavat noin 38 tunnin opiskeltavia kokonaisuuksia. Tasaisesti lukuvuoden ajalle jaettuna se merkitsisi yhtä tuntia viikossa yhden lukuvuoden ajan. Osa oppiaineista on jaettukin näin tasaisesti eli hajautettu, mutta osa on keskitetty 6-7 viikon jaksoihin, joita vuodessa on kuusi. Yksi 38 tunnin kurssi tällaisen jakson aikana merkitsee kuutta oppituntia viikossa. Näin oppilas oppii asettamaan itselleen lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja työskentelemään oppimisestaan vastuuta kantaen.

Jaksossa on vain muutama lukuaine, ja niihin pystyy silloin keskittymään paremmin. Kurssit sisältävät suuria asiakokonaisuuksia, jolloin kokonaisuuksien hahmottaminen on helpompaa. Kurssien välillä on nollajaksoja, jolloin tiettyä ainetta ei ole lainkaan. Silloin on ruokatunnin aikana mahdollisuus järjestää hieman kertausta heikosti menneisiin kursseihin.

Kurssimuotoisessa opiskelussa on myös huonoja puolia. Poissaolot voivat häiritä pahastikin opiskelua niissä aineissa, joita on täysi kurssi jakson aikana eli kuusi tuntia viikossa. Kokeet voivat myös kasautua täysien kurssien osalta jaksojen loppuun, vaikka tätä koetamme opettajien yhteistyöllä vähentää.

[Sivun alkuun]

TUNTIJAKO

Oppilaat opiskelevat uusimman valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (v. 2003) mukaisesti. Tässä tuntijaossa valinnaisten kurssien määrä on 13. Evijärven keskikoulussa oppilaat valitsevat valinnaiskursseja 8. ja 9. luokalla. Osa valinnaiskursseista on sellaisia, että kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia voi olla samoissa opiskeluryhmissä.

[Sivun alkuun]

ARVIOINTI

Oppilas saa joka jakson jälkeen jaksotodistuksen, johon merkitään kaikkien suoritettujen kurssien arvioinnit. Käyttäytyminen arvioidaan toisen ja viidennen jakson jälkeen numerolla. Osan valinnaiskursseista olemme kuitenkin katsoneet tarkoituksenmukaiseksi arvioida suoritusmerkinnällä. Jokaisen kurssin alkaessa opettajan on selostettava, miten ja millä kriteerillä arviointi annetaan. Lisäksi valtakunnalliset arvioinnin kriteerit antavat tietyt raamit päättöarviointiin.

[Sivun alkuun]

KURSSIUUSINTA

Jos oppilas saa nelosen mistä tahansa kurssista, kurssi on suoritettava uudelleen niin, että siitä tulee hyväksytty arvosana. Kurssin uusimistavasta voidaan sopia asianomaisen opettajan kanssa. Mikäli oppilas joutuu uusimaan koko kurssin, kurssikoe tehdään uusintakoepäivänä, joka on yhteinen lukion kanssa. Uusintakoepäivänä oppilas jää koulun jälkeen tekemään hylätyn kurssin kokeen. Uusintakoepäivä on noin puolitoista viikkoa jakson vaihtumisen jälkeen ja se on yleensä maanantai. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti ilmoittautumislomakkeella, joita saa opettajilta.

[Sivun alkuun]

TUKIOPETUS

Tukiopetusta voidaan antaa periaatteessa kaikissa aineissa. Sitä voidaan antaa yhdelle oppilaalle tai pienelle oppilasryhmälle, ja sitä antaa aineenopettaja. Tukiopetuksella tarkoitetaan oppilaalle tilapäisesti annettavaa yksilöllistä tai pienryhmäopetusta, jonka avulla oppilasta pyritään auttamaan silloin, kun hänellä ilmenee vaikeuksia opetuksen perustavoitteen saavuttamisessa jossain oppiaineessa. Tukiopetuksen tarve voi syntyä esim. seuraavista syistä:
- sairauden takia poissaolo koulusta
- oppimisvaikeudet aineessa
- koulun vaihto
- kurssiarvosana on 4
Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla oppilaan, opettajan tai huoltajan taholta. Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta edellyttäen, ettei oppilaan poissaolo toisen aineen tunnilta vaaranna hänen menestymistään siinä aineessa, josta hän on pois. Tukiopetuksen antaminen ruokavälituntien aikana on myös mahdollista. Tukiopetusta halutessaan oppilaan on paras kääntyä suoraan ainetta opettavan opettajan puoleen.

[Sivun alkuun]

OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on oppilaan ohjaustunneilla tapahtuvan opiskelutaidon ohjauksen lisäksi antaa henkilökohtaista neuvottelu- ja ohjausapua oppilaille ja heidän huoltajilleen:
- oppilaan ainevalinnoissa sekä niiden mahdollisessa vaihtamisessa.
- ammatinvalintaan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen liittyvissä asioissa
- työelämään tutustumisessa yläasteen aikana
- sopeutumis- ja ihmissuhdevaikeuksissa
- muissakin oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja pyrkii työskentelemään kiinteässä yhteistyössä koulun opetushenkilöstön lisäksi myös eri oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa.
Toivomme oppilaitten ja huoltajien käyttävän hyväkseen tätä koulun palvelumuotoa. Yhteyden voi ottaa puhelimitse, käymällä henkilökohtaisesti koululla opinto-ohjaajan luona tai sähköpostitse: henna.teikari@evijarvi.fi .

[Sivun alkuun]

AMMATINVALINNANOHJAUS

Ammatin valitseminen on eräs ihmisen elämän perusratkaisuista. Toisinaan päätös syntyy aivan itsestään, mutta usein se koetaan vaikeana, jopa ahdistavana tilanteena. Koulun antama ammatinvalinnan opetus ja siihen liittyvä henkilökohtainen ohjaus pyrkivät olemaan oppilaiden ja heidän vanhempiensa apuna jatkokoulutus- ja ammatinvalintakysymysten käsittelyssä.

Tavoitteena on

- antaa tietoja ammateista, työelämästä ja eri kouluteistä
- kehittää itseluottamusta
- aktivoida oppilaita ammatinvalintakysymysten käsittelyyn
- omatoimiseen tietojen hankintaan ja itsenäiseen päätöksentekoon.

Erityisesti halutaan painottaa tavoitteiden yksilöllisyyttä: jokaisella oppilaalla on oikeus itse valita ammatilliset tavoitteensa ja keinot niiden saavuttamiseksi. Keskustelut vanhempien kanssa ovat välttämättömiä. Opinto-ohjaaja opastaa informaation käytöstä, keskustelee erilaisista valintamahdollisuuksista sen tiedon ja kokemuksen perusteella, mikä hänellä on. Lopullinen päätös jää kuitenkin oppilaan ja hänen huoltajansa tehtäväksi.

[Sivun alkuun]

OPPILAIDEN TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

Opetushallituksen ohjeen mukaisesti järjestetään jokaiselle päättöluokan oppilaalle tutustumisjakso (2 viikkoa) johonkin työpaikkaan. Tänä vuonna TET-jaksot sijoittuvat marraskuun loppuun sekä kevään viimeiselle kouluviikolle. Jakson tarkoituksena on parantaa oppilaiden työelämän tuntemusta, antaa kuva työnteon arvosta ja merkityksestä, tutustuttaa lähemmin joihinkin ammatteihin ja työolosuhteisiin. Oppilaat ovat juuri uranvalinnan edessä. Tutustumisjaksolla saattaa olla heidän tulevaisuutensa kannalta suuri merkitys. Jakso pakottaa oppilaat ensi kerran vakavasti miettimään, mitä tehdä koulun jälkeen.
Kuluvana lukuvuotena 8. luokat ovat tutustumisjaksolla yhden viikon ajan helmikuun lopussa. 7.-luokkalaiset tutustuvat vanhempiensa ammatteihin keväällä yhden päivän.
[Sivun alkuun]