LUKUVUODEN 2010-2011 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT NIIHIN PÄÄSEMISEKSI

A. KASVATUKSELLISET TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT

Koulumme yhteisöllisyyden vahvistaminen niin, että jokainen voi tuntea koulun motivoivaksi, turvalliseksi ja kaikille avoimeksi yhteisöksi: Päämäärätietoisuuteen, vastuuntuntoon ja ahkeruuteen perustuvien työskentelytapojen omaksuminen: Hyvän käytöksen ja terveellisten elämäntapojen merkityksen korostaminen kasvatustyössä:

B. OPPIMISEN TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT

Riittävän korkeat koulutyön tavoitteet: Tiedonhankintataitojen kehittäminen: Oppimisen taitojen harjoittelu:

C. PAINOPISTEALUEET, NIIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT

Oppilashuollon kehittäminen:
Lapsi tai nuori saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti.
Hyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevällä toiminnalla.
Aikuiset tietävät, mitä tehdä ja keneen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.
Kansainvälisyys:
Motivoida oppilaita valitsemaan enemmän valinnaisia ja vieraita kieliä
Rohkaista oppilaita puhumaan vieraalla kielellä
Lisätä kiinnostusta eri kulttuureihin
Innostaa nuoria lähtemään vaihto-oppilaaksi
Kierrätys:
Motivoida oppilaita tekemään ympäristöystävällisiä tekoja arjessaan
Lisätä tietoa ja taitoja elämäntapavalintojen tueksi
Lisätä luovuutta kierrätysmateriaalien käytössä