EVIJÄRVEN KESKKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Koulun järjestyssäännöt on laadittu sitä varten, että koulussa vallitsisi työrauha ja että koulu olisi turvallinen ja viihtyisä paikka.

 

Koulualueen ja –ajan määrittely

 

Koulualueeseen kuuluu koulukeskuksen tontti rakennuksineen. Koulualueeksi katsotaan myös tilapäisesti muualla annettavan opetuksen toimipiste ja sen välitön läheisyys. Välitunneilla oleskellaan erikseen määrätyllä piha-alueella, ellei toisin sovita.

 

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen tai tilapäisesti toisin määrätty työpäivä koulumatkoineen. Lisäksi erilaiset koulun tai oppilaskunnan järjestämät retket, luokkien rahankeruutempaukset, työelämään tutustumisen jaksot sekä opettajien ohjaamat kerhot ovat kouluaikaa.

 

Säännöt

 

1. Muista hyvät tavat ja ole kohtelias.

2. Noudata koulun henkilökunnan ohjeita.

3. Kohtele oppilastovereita ystävällisesti. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.

4. Erityisesti oppitunneilla

* Saavu tunneille ajoissa, tehtävät huolellisesti tehtyinä ja välineet mukana.

* Osallistu tuntityöskentelyyn rakentavalla tavalla oman parhaasi mukaan.

* Oppitunneilla ei syödä mitään.

* Pidä kännykkä tunnilla äänettömänä ja poissa näkyvistä.

* Ota päähine ja takki pois.

5. Pidä ympäristö omalta osaltasi siistinä sekä sisällä että ulkona.

6. Käsittele koulun omaisuutta huolellisesti. Oppilas ja hänen huoltajansa ovat vastuussa oppilaan sopimattoman käyttäytymisen aiheuttamasta taloudellisista vahingoista.

7. Kivien, lumipallojen yms. heittely on kielletty. Ne ovat vaaraksi muille.

8. Tupakanpoltto on kielletty. Päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty.

9. Koulun alueelta poistuminen on kielletty kouluaikana, ellei toisin sovita.

 

Niissä asioissa, joista ei erikseen järjestyssäännöissä määrätä, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Lisäksi koulussa voidaan tarvittaessa antaa erillisiä ohjeita.

Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa peruskoululain ja –asetuksen mukaiset rangaistukset. Rikkomuksista ilmoitetaan kotiin, ellei opettajan tai oppilaan aloitteesta muuta sovita.

 

Evijärvellä 21.4.2004.